Home    Impressie    Werk     Mail  
     
 

Boeken & meer …

 

Grafisch vormgever Steven Boland maakt vooral boeken voor ge­re­nommeerde uitgeverijen zoals Meulenhoff, Boom, Bijle­veld, Pear­son, Con­tact, Be­zi­ge Bij en Nieuw Am­ster­dam maar maakt ook af­fiches, tijdschriften, fol­ders en wat verder vorm­ge­ving nodig heeft. Een uit­ge­brei­de pre­sentatie is te vinden in de vorm van di­ver­se vir­tu­ele boe­ken die zijn ge­pu­bli­ceerd op issuu.com.
 

Boek 1 over binnenwerk geeft met 100 verschillende pagina’s een in­druk van de vele mogelijke oplossingen die dit werk vraagt. Naast een grote variatie aan vormgevingsoplossingen kenmerkt het werk zich ook door een strak geplande productie en een vlek­ke­loze uit­voering. Een vorm­gevers­blik is onontbeerbaar om tot het beste zet­werk te komen. Epub erbij? Geen pro­bleem!
 


 

 

Boek 2 over omslagen geeft een doorsnede van 20 jaar om­sla­gen voor diverse uitgeverijen. In nauwe samenwerking met de uit­gever wordt een doeltreffend beeld gemaakt. Dit beeld wordt ge­ken­merkt door hel­de­re kleu­ren en een goed lees­bare be­letter­ing.
 


 

 

Boek 3 over lay-out biedt een overzicht van de inge­wikkel­de­re boekprojecten waar­bij kleur en beeld een rol spelen. Een nauw con­tact met de op­dracht­ge­ver of auteur zorgt voor het beste resultaat. Willen weten waar de op­dracht­gever naar toe wil is hier het motto. Indien nodig: druk­werk­be­ge­lei­ding tot aan de pers.
 


 

 

Boek 4 (in bewerking) ten slotte geeft een overzicht van divers werk, waaronder af­fiches, folders en overige grafische uitingen.
 

Websites en epubs behoren ook tot de mo­ge­lijk­he­den. Links naar web­sites wor­den ge­geven waar relevant. Epubs zijn tegen­woor­dig vrij­wel stan­daard on­der­deel van de ont­werp­op­dracht en kunnen dan ook pro­bleem­loos ge­le­verd wor­den. Voor ieder boek wordt de CSS na­ge­ke­ken en aan­ge­past op het ka­rak­ter van het origineel.
 

Meer weten? Bel 06-57762748 of mail.

 

Steven Boland
Schalk Burgerstraat 16
1091 LK Amsterdam
06-57762748
mail@stevenboland.nl
LinkedIn